Hans Postelmans Breda © 2005-2008 - singelloop breda 2008 - dwars door dongen - dorpsloop - terheijdenloop - dauwrennen foto's - warandaloop 2007 - Dordrecht by Night - Herfstmarathon - Breda by Night - treinen botsen op hsl-zuidtraject - uitslag examen vaarbewijs 1 vb1 - rampenoefening hsl-zuid
LifeBlogAvonturen met BootsmanPhotoBlog

13 juni 2007

Boeren, Burgers en Buitenlui...

Interpellatie over Bouvigne in raadsvergadering
donderdag 14 juni a.s. om 19.30 uur Stadserf

De raadsfractie van de VVD heeft voor de raadsvergadering van 14 juni a.s om een interpellatiedebat (art. 40 van het reglement van ordevoor de gemeenteraad) over het onderwerp Bouvigne aangevraagd.
Leden van de vereniging worden uitgenodigd deze interpellatie bij te wonen. De vergadering begint om 19.30 uur en vindt plaats op het stadhuis aan de Grote Markt (ingang achterkant). Het is nog niet duidelijk hoe laat het onderwerp Bouvigne aan de orde komt, maar zeer waarschijnlijk niet voor 20.15 uur. Bij een dergelijk debat hebben toeschouwers geen spreekrecht. Een waardige aanwezigheid is voor onze zaak belangrijk. Ter informatie geven nog mee dat bij het stadhuis geen parkeerruimte is.
Overigens wordt de vergadering via de stads televisie life uitgezonden.

Wat zijn de vragen van de VVD (persbericht)
De nieuwbouwplannen bij Bouvigne houden de stad nu al maanden lang bezig. Veel inwoners van onze stad vinden de nieuwbouwplannen geen goede ontwikkeling. Een eventueel voorgenomen besluit door het college is zelfs al uitgelekt.
De VVD vindt dat het voor de gemeenteraad (als volksvertegenwoordiging) van belang is om alle feiten, gegevens, argumenten en afwegingen op een rij te hebben om, bij een kennelijk zo omstreden plan, zeer zorgvuldig tot een oordeel te komen. Ondanks het feit dat formeel het college over de monumentenvergunning gaat.
Wij vinden het belangrijk dat Bouvigne zo zuiver mogelijk behouden blijft voor de toekomst.

Daarom hebben wij de volgende vragen aan het college:
Is het college van mening dat het Waterschap, op grond van de beroering die in de stad is ontstaan over de nieuwbouwplannen, nog eens naar de vergunningaanvraag zou moeten kijken om te komen tot een vergunningaanvraag die meer tegemoet zou komen aan het zo zuiver mogelijk behouden van de buitenplaats?

Heeft het college naar aanleiding van de afgelopen commissievergadering half april over Bouvigne, onderzoek gedaan of er organisaties, instellingen of stichtingen zijn (die in staat zijn om de buitenplaats te beheren en onderhouden) en die een beter alternatief kunnen bieden voor het behoud van de buitenplaats in originele staat?
Zo neen, waarom niet?
Zo ja, wat zijn de bevindingen?

En, wat zouden mogelijk de financiële consequenties kunnen zijn van genoemde alternatieve scenario’s?

Namens de VVD,

Sandra Lucassen

Massaal verzet van Boeren, Burgers en Buitenlui
Liefhebbers van het aangespannen paard bieden ter ondersteuning van de Vereniging Vrienden van het Markdal en Buitenplaats Bouvigne zaterdag 16 juni a.s. een petitie aan. Doel is het college van B & W, de gemeenteraad en het Waterschap De Brabantse Delta dringend op te roepen het plan voor nieuwbouw van kantoren bij kasteel Bouvigne voor eens en voor altijd te staken.

Vanuit de traditie is er grote verwantschap tussen buitenplaatsen en rijtuigen. Liefhebbers ervan trekken hand in hand op om dit erfgoed te beschermen tegen cultuurbarbaren. Zo zal een stoet van rijtuigen demonstratief langs Bouvigne naar de binnenstad rijden.

Om 14.00 uur verwachten wij dat tien koetsen of meer bij de poorten van het kasteel arriveren. Een duivels moment. De vraag is of de ‘Duivel van de Duivelsbrug’,die heeft plaats genomen in een van de koetsen, toegang zal krijgen tot het jachtslot. U bent van harte welkom bij dit spektakel. Vervolgens trekt de karavaan op naar de Grote Markt om vijf duivelse dilemma’s voor te leggen aan de gemeenschap.
De rijstoet vertrekt om 13.30 uur vanaf het terrein van ‘ De Kogelvanger’ aan de Galderseweg. Elke aanspanning in welke vorm dan ook is welkom om zich aan te sluiten.
Voor informatie over eventueel mee rijden kunt u terecht bij Tom Maat tel. 06-53253452


» Vrienden van het Markdal
Trefwoorden: achterkamertjes politiek list en bedrog

© 2005-2009 Hans Postelmans