Hans Postelmans Breda ©2004-2007
LifeBlog

21 maart 2007

Boe Of Bah Nieuws...(1)

Nieuwsbrief 1, 21 maart 2007

Introductie
De ‘Vereniging Vrienden van het Markdal en Buitenplaats Bouvigne” houdt haar leden graag optimaal op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het plan voor kantoorontwikkeling bij Bouvigne en van de verenigingsactiviteiten. Hieronder treft u de belangrijkste nieuwsfeiten aan. Schroomt u niet op de inhoud ervan te reageren via ons e-mail adres.

Ledenaantal
Sinds de start van de campagne op 11 maart het aantal leden tot ruim boven de 400 gegroeid (stand op 20 maart). Vanaf afgelopen vrijdag worden er flyers rondgebracht aan alle woonhuizen in Breda (Zuid) en Ulvenhout. Ook in diverse winkels en spreekkamers liggen flyers, waarin burgers worden opgeroepen om hun mening te geven over het nieuwbouwplan van het waterschap. Daarnaast worden burgers opgeroepen om lid te worden van de Vereniging, via www.vriendenmarkdal.nl.

Ingekomen contributie
De Vereniging is op dit moment druk doende met het innen/inventariseren van de binnengekomen lidmaatschapsgelden. De penningmeester zal inzichtelijke boekhouding voeren en later aan de verenigingsleden verantwoording van inkomsten en kosten afleggen.

Ambassadeurs Vereniging
De Vereniging wordt gesteund dor veel leden en sympathisanten. Een bijzondere positie nemen daarbij onze ambassadeurs in: vooraanstaande, onafhankelijke burgers willen hun goede naam verbinden aan onze doelstelling. De betreffende ambassadeurs zijn:

Drs. Tjerk E. Westerterp, Oud-minister van Verkeer en Waterstaat
Drs. Pé P. Köhnstamm, Emeritus hoogleraar Vastgoedkunde
Jhr. Ruud G.P. Sandberg, oud-wethouder Breda van Economische Zaken en Cultuur
Tim Meeùs, voorheen Directie Meeùs Holding


Procedure Monumentenvergunning
Op 21 maart is namens de leden van de Vereniging een zienswijze ingediend door Mr. Boudewijn Baan (jurist van Asselbergs & Klinkhamer Advocaten), gericht tegen het conceptbesluit van het college van B&W van de gemeente Breda om een Monumentenvergunning af te geven aan het waterschap Brabantse Delta, ten behoeve van het nieuwbouwplan het kantoor op buitenplaats Bouvigne. Tevens zal onze jurist het college van B&W mededelen dat op zeer korte termijn namens de Vereniging een deskundigenrapport zal worden aangeboden aan het college van B&W. Op dit moment is onze jurist in overleg met een aantal landelijk gerenommeerde deskundigen. Wij zullen u spoedig te definitieve namen doorgeven.

De Vereniging werkt in het kader van de juridische procedures overigens nauw samen met de Nederlandse Kastelenstichting.

Bouvigne bij de Wereldomroep
Op deze link treft u informatie aan over een radioreportage over buitenplaats Bouvigne. Dijkgraaf Joseph Vos en de directeur van de Nederlandse Kastelenstichting, mevrouw Annemieke Wielinga, geven hun mening over het nieuwbouwplan van het waterschap op buitenplaats Bouvigne.

Politieke partijen
De Vereniging heeft inmiddels contact gezocht met de verschillende fracties uit de Bredase gemeenteraad. Tot voorkort was het vanuit de politiek angstig stil rondom de nieuwbouwplannen van het waterschap. Op dit moment hebben een aantal coalitiepartijen aangegeven dat zij de kwestie Bouvigne op de politieke agenda zullen plaatsen.

Waterschap
Daarnaast heeft de Vereniging aan het waterschap gevraagd om overleg. Dit om het waterschap er van te overtuigen dat de insteek van de Vereniging niet is: Het vertrek van het waterschap van buitenplaats Bouvigne. De insteek van de Vereniging is wel: Overleg met het waterschap en de politiek over mogelijke alternatieven voor huisvesting van het waterschap.

College van B&W
De Vereniging heeft in een brief aan het college van B&W van de gemeente Breda kenbaar gemaakt dat de Vereniging betrokken wil worden bij de visie-, plan- en besluitvorming rond de volgende projecten:

·Renovatie/nieuwbouw Serviceflat Marckhoek op de Duivelsbruglaan
·Ontwikkelingen betreffende diverse werkzaamheden (waaronder nieuwbouw) op buitenplaats Bouvigne
·Ontwikkelingen betreffende de Klokkenberg

Tevens heeft de Vereniging aangegeven dat zij graag betrokken wordt bij alle toekomstige projecten en ontwikkelingen in en/of rond het Markdal, daar waar zich raakvlakken (zouden kunnen) voordoen met de doelstelling van de Vereniging (De bevordering en het in stand houden van de landschappelijke, cultuur historische en ecologische waarden van het Markdal en omgeving, meer in het bijzonder van de buitenplaats Bouvigne).Een afschrift van deze brief is verzonden naar alle gemeenteraadsleden en gemeenteraadsfracties.

Weergave nieuwbouw op website waterschap Bouvigne
In de pers (BN/De Stem) is een aantal maal via ingezonden brieven gemeld dat de weergave op de Boe-Bah poster van onze Vereniging geen werkelijke weergave is van het geplande nieuwbouwkantoor van het waterschap op buitenplaats Bouvigne. Uiteraard is onze Boe-Bah poster een montage van het nieuwe kantoor in het huidige landschap. Het doel is aandacht te krijgen voor de problematiek en niet om de toekomstige werkelijkheid exact te verbeelden.

Weergave nieuwbouwkantoor door waterschap Brabantse Delta
De planvoorstellen van het Waterschap hebben wel de bedoeling om een reëel toekomstbeeld te leveren. Wij verwijzen in dit verband naar de weergave van het waterschap, zoals u aantreft op de website van Brabantse Delta.


Ook geen juiste weergave

Door het plaatsen van grote volwassen bomen op de voorgrond en door het plaatsen van een groot menselijk silhouet wordt gesuggereerd dat het nieuwe kantoor veel minder groot zou zijn dan 165 meter lang en 15 meter hoog! Daarnaast zijn de gesuggereerde bomen er niet en zullen deze bomen als jonge boompjes aangeplant moeten worden. Dat betekent dat er de komende 20 tot 25 jaar vanuit het Markdal zeker geen grote bomen te zien zullen zijn.


Deze nieuwsbrief is een uitgave van:
Vereniging Vrienden van het Markdal en Buitenplaats Bouvigne
Correspondentieadres: Bieberglaan 28, 4834 MK Breda
website: www.vriendenmarkdal.nl» Bahvigne NEE..! OF Bouvigne JA..(2)
» Bahvigne NEE..! OF Bouvigne JA..(1)
Trefwoorden: list en bedrogLabels: