Hans Postelmans Breda ©2004-2007
LifeBlog

22 april 2007

Boe Of Bah Nieuws...(4)

Op dinsdag 17 april jl. heeft de Vereniging Vrienden van het Markdal en Buitenplaats Bouvigne ingesproken tijdens de vergadering van de Raadscommissie Bouwen en Wonen van de gemeente Breda.

Laten informeren
Tijdens deze vergadering hebben de raadsleden van de Commissie zich door het College van B&W en belanghebbenden laten informeren over de nieuwbouwplannen van het waterschap op Buitenplaats Bouvigne. Daarnaast heeft een aantal belanghebbende partijen ingesproken op deze vergadering. Zo hebben o.a. ingesproken de Nederlandse Kastelenstichting en de Groene Koepel. Ook onze Vereniging heeft het woord gevoerd. Als bijlage treft u de tekst aan van onze toespraak voor de raadsleden en de verantwoordelijke wethouder, de heer A. Adank. De Vereniging heeft zich bij het schrijven van deze toespraak laten bijstaan door diverse gerenommeerde deskundigen.

MonumentenvergunningHet College van B&W zal op basis van de diverse ingediende zienswijzen en de informatie zoals op 17 april jl. tijdens de Raadscommissie uitgewisseld een besluit nemen over het al dan niet toekennen van een monumentenvergunning ten behoeve van het geplande nieuwbouwkantoor op buitenplaats Bouvigne. Voor eind mei 2007 wordt geen besluitvorming verwacht. Wel is duidelijk dat het besluit uiterlijk 17 juli 2007 door het College van B&W genomen dient te zijn.

Inspreek tekst
Inspreekdocument ´Vereniging Vrienden van het Markdal en Buitenplaats Bouvigne´
Raadscommissie 17 april 2007

Dames en heren leden van de Raadscommissie…,
Mijn naam is Peter Mannaerts, ben notaris in Breda en ik sta hier namens de Vereniging Vrienden van het Markdal en Buitenplaats Bouvigne.
Onze Vereniging is pas heel kort geleden opgericht en telt nu al ongeveer 1000 leden en daar komen er elke dag nog zo‘n 40 bij. Al deze mensen verzetten zich tegen het plan om in ons Markdal een kantoor te bouwen van zo’n 160 meter lang met een bedrijfsvloeroppervlak van +/- 10.000 M2 .

Waarom zijn wij daar tegen?
Omdat een groot nieuw kantoor niet past bij het karakter en de kwaliteit van het landschap: het beekdal, het jachtslot en het Mastbos, het culturele en natuurhistorische erfgoed van Breda;
Omdat het kantoor veel groter is dan Bouvigne zelf en de monumentale en cultuurhistorische waarde van het Kasteel ernstig verstoort;
Omdat een kantoor hier vanuit planologisch perspectief ongewenst is:
Omdat duizenden Bredase burgers hier wekelijks willen genieten van schone natuur en daarom het oorspronkelijk landschap zoveel mogelijk willen behouden.

Onze Vereniging ondersteunt louter de publieke smaak en zaak: landschappelijk, cultuur-historisch, economisch....Ons voorstel zou zijn om het kantoor van het Waterschap te laten ontwikkelen in de Spoorzone of het Waterschap elders in de stad ruimte te laten huren, zodat de hoogwaardige kwaliteit en identiteit van het Markdal behouden blijven. Wat zijn daarvan de voordelen?

Met de oorspronkelijke kwaliteiten van Bouvigne, Markdal, Mastbos en Ginneken ligt hier een gebied met een grote culturele, toeristisch/recreatieve, representatieve en economische waarde. Bouvigne is een jachtslot uit de Gouden Eeuw. Met Bouvigne in een oorspronkelijk landschap blijft Breda onderdeel van een erkend erfgoed. In ons land zijn meer goed onderhouden kastelen en buitenplaatsen. Het meeste bekende van de afgelopen jaren is Chateau St. Gerlach in Valkenburg. Twintig jaar geleden nog een ruïne en nu dankzij de inspanning van natuurbeheerders, monumentenzorg en private investeerders een prachtig landgoed. Als we in Breda ook kwaliteit willen, moeten we gaan samenwerken en nu niet de identiteit van het gebied voor de komende jaren blijvend aantasten. Dat kunnen wij ons nageslacht niet aandoen;
Met het Waterschap in de Spoorzone krijgt Breda de kans om dit gebied op het gewenste niveau op te starten. En dat is nodig om de 75. mln. Euro overheidsgeld, die hier wordt geinvesteerd, terug te gaan verdienen. Rechtbanken, belastingdiensten en culturele organisaties gaven in de Kop van Zuid in Rotterdam en aan de IJ-oevers in Amsterdam het goede voorbeeld en begonnen daar met kantoorvestigingen en lieten kwaliteit zien. De marktpartijen volgden daarna vanzelf. Willen we in de Spoorzone succes gaan oogsten, dan zullen ook hier publieke instellingen, met voldoende budget voor kwaliteit, naartoe moeten worden gelokt. Waarom zou het Waterschap hierop een uitzondering mogen zijn? We staan het onszelf toch niet toe hoogwaardige investeringen te laten weglekken naar het buitengebied....?. En al helemaal niet als er over tien jaar misschien helemaal geen waterschap meer is of is vervangen door een heel andere constellatie.

Natuurlijk kunnen wij ons uw twijfels voorstellen:
Wie zorgt er voor Bouvigne, als het Waterschap daar vertrekt?
En komt het Waterschap niet in de problemen, financieel of in tijd?

Wij hebben onder onze leden gezaghebbende experts op het gebied van architectuur, vastgoed-economie, toerisme, monumentenzorg etc. Wij laten ons ook adviseren door externe specialisten en wij spraken met marktpartijen. De uitkomsten zijn:

Er is in Breda meer dan voldoende kantooraanbod voor het Waterschap beschikbaar. De vereiste 10.000m2 hoogwaardige kantoor/bedrijfs-ruimte is zowel in de huur- als in de koopsector aanwezig. Op korte termijn kan men terecht in ‘Hof van Breda’, met parkeerruimte op maat en in het representatieve –fraai gelegen – en half leegstaande ‘Esso-kantoor’ met meer dan voldoende parkeercapaciteit. Op maat gesneden kantoorruimte kan worden ontwikkeld in de Spoorzone, Steenakker en Doornbos. Als de gemeente wil mee denken, zijn er voor het Markdal alternatieven te over;
Bouvigne is (ook zonder kantoorontwikkeling) een interessant object. Karakteristieke kastelen, landhuizen en klassieke villa’s, die niet te ver van de stad liggen, zijn op dit moment zeer geliefd als beleggingsobject. De prijzen per m2. zijn in deze categorie tot 50% en meer hoger dan die van andere objecten. Dat geldt ook voor de regio Breda.
Beleggers zijn bereid het Waterschap passende kantoorruimte aan te bieden tegen marktconforme prijzen, lager dan de kapitaallasten van nieuwbouw.
Voormelde adviseurs zijn bereid – met medewerking van het Waterschap – de feiten en cijfers vermeld in de U uitgereikte publikatie van het Waterschap te toetsen, zodat naar alle betrokkenen ook daarover helderheid zal zijn.

Onze Vereniging heeft geen bezwaar tegen continuering van het gebruik van Bouvigne door het Waterschap. In tegendeel. Een waterschapshuis (voor representatie en bestuur) en een waterschapskantoor elders voor dagelijkse werkzaamheden ( zoals de gemeente Breda dat doet) zou een prima oplossing zijn. Maar als men dat niet wil, zijn er – naar onze inschatting - voldoende gegadigden die het Kasteel willen kopen en duurzaam zorg willen dragen voor de kwaliteit.

Wilt U met ons mee te denken en antwoord zoeken op deze vragen ?
Is het echt vijf over twaalf of kan het tij door ons samen nog worden gekeerd?
Laten we de kansen voor het behoud van ons prachtig Markdal en een goede start van de Spoorzone zomaar aan onze neus voorbijgaan? Geven wij het onderzoek naar alternatieven voor de huisvesting van het Waterschap geen kans?
Zou het de moeite waard zijn om onze visie samen met het Waterschap uit te werken?
En mogen wij die medewerking niet vragen van een publieke instelling? Zeker als dat ook aantoonbaar in hun eigen financiele belang is? En als het gaat over een instelling die door de belastingbetaler wordt gefinancierd?

Ik moet nu afronden. Natuurlijk zullen wij in de komende tijd doorgaan met juridische procedures. Maar onze Vereniging wil liever inhoudelijk bijdragen aan een alternatief.

Laten we daarom niet vervallen in een zinloze prestigestrijd, maar het plan voorleggen aan het hoogste gezag in een democratie: het Bredase publiek zelf. OnzeVereniging is bereid een raadgevend referendum te helpen voorbereiden en mee te organiseren, onder voorwaarde dat Uw Raad bereid is toe te zeggen de uitkomsten van deze democratische dialoog met de Bredase burger op voorhand serieus te nemen.

Ik dank U voor uw aandacht.

Breda,
17 april 2007

» Ouborg woest na uitlekken Bouvigne-brief
» Ouborg wilde Bouvigne wél
» Bouvigne lijkt gelopen race
» De slag om Bouvigne nadert hoogtepunt
» 'Nieuwbouw waterschap als vouw in opengeslagen boek Bouvigne'
Trefwoorden: politieke partijen homohuwelijk bigamieLabels: