Hans Postelmans Breda ©2004-2007
LifeBlog

06 oktober 2007

Boe Of Bah Nieuws...(7)

Voorzieningenrechter verklaart beroep ongegrond
De Vereniging Vrienden van het Markdal en Buitenplaats Bouvigne, de Nederlandse Kastelenstichting en de milieu-groep De Groene Koepel hebben beroep aangetekend bij de voorzieningenrechter te Breda. Dit beroep richtte zich tegen de verleende monumentenvergunning voor een nieuwbouwkantoor, zoals door het college van B&W van de gemeente Breda afgegeven aan het waterschap Brabantse Delta.

Op 13 september 2007 vond de zitting plaats in Breda. Op 25 september 2007 heeft de voorzieningenrechter schriftelijk uitspraak gedaan en heeft alle ingediende beroepen ongegrond verklaard.

De Vereniging is zeer teleurgesteld in deze uitspraak van de voorzieningenrechter. Teleurstelling is onder andere gelegen in het feit dat de voorzieningenrechter niet specifiek is gegaan op nieuw ingebrachte adviezen van deskundigen. Zo gaat het om het enorme bouwvolume van het nieuwbouwkantoor, in directe verhouding tot het te beschermen monument, de historische buitenplaats. (visueel vertaald door architect Frans van den Meijracker, zie verder hieronder).

Bovendien is er sprake van een ernstige aantasting van de te beschermen monumentale waarden. Immers, de gigantische nieuwbouw zal deze te beschermen waarden, naar het oordeel van deskundigen, volledig gaan overheersen. Terwijl uitgangspunt volgens de deskundigen zou moeten zijn dat vervangende nieuwbouw juist ondergeschikt moet zijn aan de te beschermen monumentale waarden.

Vereniging beraadt zich op volgende stappen
Op dit moment is de Vereniging Vrienden van het Markdal en Buitenplaats Bouvigne zich samen met haar (juridische) adviseurs aan het beraden op mogelijke volgende stappen, al dan niet van juridische aard (een mogelijkheid zou kunnen zijn een hoger beroep procedure bij de Raad van State).

Over de mogelijke stappen wordt ook intensief overleg gevoerd met de Nederlandse Kastelenstichting . Zodra duidelijkheid is over de volgende stappen worden de leden van de Vereniging hier uiteraard over geïnformeerd.

Nieuwbouwkantoor is verdubbeling volume
Op verzoek van de Vereniging heeft architect Frans van den Meijracker samen met een aantal studenten alle maten en gegevens van de bestaande (af te breken) bouwwerken op buitenplaats Bouvigne in een drie-dimensionaal professioneel reken- en tekenprogramma ingevoerd. Hetzelfde hebben zij gedaan met alle maten en gegevens van het nieuwbouwkantoor. Hieronder zijn de twee situaties weergegeven.Uit de berekeningen van architect Frans van den Meiracker blijkt dat het volume (de inhoud in kubieke meters) van de nieuwbouw een verdubbeling wordt ten opzichte van het volume van de bestaande af te breken gebouwen. De af te breken gebouwen hebben een volume van 25.000 m3, terwijl het nieuwbouwkantoor een volume heeft van 50.000 m3.

Voor een leek is het nauwelijks mogelijk om zich een goede voorstelling te maken van dit nieuwe volume van 50.000 kubieke meters. Daarom hebben we, ter vergelijk, op exacte schaal het nieuwbouwkantoor van het waterschap geplaatst in de Willemstraat te Breda. Op onderstaand plaatje is goed te zien dat het waterschap feitelijk een volledige (stads)straat wil gaan bouwen in het buitengebied van Breda, direct naast het Markdal en direct naast kasteel Bouvigne.Handtekeningenactie gaat door
Inmiddels hebben circa 4500 Bredanaars hun handtekening gezet tegen het nieuwbouwplan op Bouvigne. Dit aantal handtekeningen moet nog veel groter worden. We gaan door met handtekeningen verzamelen. Download op onze website het handtekeningenformulier en vraag uw familie en vrienden om een handtekening. Het kost niets en zo laat ook ù zien dat u wilt dat het waterschap stopt met dit nieuwbouwplan. De handtekeningenlijst kunt u downloaden op www.vriendenmarkdal.nl.


» Schriftelijke uitspraak van de voorzieningenrechter
» Website Vrienden van het Markdal
Trefwoorden: list en bedrog mark ulvenhout ginnekenLabels: